ගුරුකන්ද විහාරාධිපති හිමියන්ගේ ආදාහනය, අධිකරණ නියෝගයකින් නවතී

Monday, 23 September 2019 - 6:43