යුද හමුදාපතිට පැනවූ තහනම ගැන විදේශ අමාත්‍යාංශයට කැදවූ ඇමරිකානු තානාපතිනියට, ලක් රජයෙන් දැඩි විරෝධය - යළි සලකා බලන්නැයි දැනුම්දීමක්

Monday, 17 February 2020 - 5:56