ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම ඇරඹේ.

Thursday, 08 January 2015 - 7:28

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A.
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවැනි පුරවැසියා තෝරා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන හත්වන ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අද (08) උදෑසන 7 ට ආරම්භ වුණා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අවසන් වන්නේ පස්වරු 4 ටයි. මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් 19 කු ඉදිරිපත්වී සිටිනවා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව එක් කෝටි පනස් ලක්ෂ 44 දහස් 490 ක්. මධ්‍යස්ථාන 12 314 කදී  ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරෙන බවයි මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ් වැඩිම ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන්නේ බස්නාහිර පළාතට අයත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයයි. එම සංඛ්‍යාව දහසය ලක්ෂ 37 536 ක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 15 ලක්ෂ 86 දහස් 598 ක්.