අතුරු අයවැය ප්‍රකාශය දැන් පාර්ලිමේන්තුවේදී

Thursday, 29 January 2015 - 13:07

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93
ජන ජීවිතය නගා සිටුවීම සදහා විශේෂ පියවර ඇතුළත් අතුරු අයවැය ප්‍රකාශය දැන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ විය. සජීවීව මෙතනින් නරඹන්න.