ශිරානි බණ්ඩාරනායක සිය අගවිනිසුරු දූරයට සමුදුන්පසු පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ

Thursday, 29 January 2015 - 17:37

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F
ශ්‍රී ලංකාවේ 43 වන අගවිනිසුරු වූ ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක සිය ධූරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු තම පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනීසිටි දුර්ලභ අවස්ථාවක් හිරු මාණ්ඩලික වාර්තාකරුගේ කැමරා කාචයේ මෙසේ සටහන් විය..ඡායාරූප සම්බන්ධීකරණය - සඳුන් අරෝෂ