ජාතික ඖෂධ පනතට කැබිනට් අනුමැතිය

Thursday, 05 February 2015 - 15:25

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්ති පනත් කෙටුම්පතට අද කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇතිබව නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩල ප්‍රකාශකවරයා ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.