අදත් කොළඹට වතුර නැහැ

Saturday, 07 February 2015 - 8:39

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
අද (07) පෙරවරු 9 සිට පැය 30ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව කොළඹ 4, 5, 6 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයකින් ජලය සැපයෙන අතර කොළඹ 1 සිට 14 දක්වා වන අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටවනු ඇති. මාළිගාකන්ද ජල තටාකයට ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළයේ හදිසි අලූත්වැඩියා කටයුත්තක් මීට හේතුවයි.