ඒ 9 අවහිර කරයි

Monday, 16 February 2015 - 13:30

%E0%B6%92+9+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අනුරාධපුර - රඹෑව - වැලිඔය ප්‍රදේශයේදී ඒ 9 මාර්ගය හරස් කරමින් ගොවීන් පිරිසක් මේ වනවිට උද්ඝෝෂණයක නිරත වනවා. ඒ පසුගිය කන්නේය්දී හානිවූ වගාවන් සඳහා වන්දි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින්.