සංදේශය සම්මාන 2014 - හොඳම වින්දනාත්මක රූපවාහිනී නාලිකාව හිරු ටී.වී. හොඳම වින්දනාත්මක ගුවන් විදුලිය හිරු එෆ්.එම්. තවත් ප්‍රධාන සම්මාන 3ක් හිරුට

Tuesday, 17 February 2015 - 7:44

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+2014+-+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B7%80%E0%B7%93.+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B7%86%E0%B7%8A.%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
සංදේශය 2014 මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලේ ප්‍රධාන සම්මාන 5ක් හිමි කර ගැනීමට හිරු එෆ්.එම්. සහ හිරු ටී.වී. ඊයේ (16) සමත් වුණා.

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, ජනමාධ්‍ය සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධීක්ෂණයෙන් දීප ව්‍යාප්තව සිදුකළ ජනමාධ්‍ය සමීක්ෂණයකට අනුවයි සංදේශය සම්මාන පිරිනැමෙන්නේ. එහිදී නැවතත් සම්මාන පිට සම්මාන ලබමින් විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීමට හිරු එෆ්.එම්. සහ හිරු ටී.වී. සමත් වුණා.

හිරු එෆ්.එම්. සහ හිරු ටී.වී. සංදේශය මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලේ දිනාගත් සම්මාන පහතින්....

* වසරේ හොඳම වින්දනාත්මක ගුවන් විදුලිය හිරු එෆ්.එම්.
* හොඳම වින්දනාත්මක රූපවාහිනී නාලිකාව හිරු ටී.වී.
* හොඳම ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව හිරු එෆ්.එම්.
* හොඳම කාලීන වැඩසටහන් නාලිකාව හිරු එෆ්.එම්.
* හොඳම ළමා වැඩසටහන් නාලිකාව හිරු ටී.වී.