යෝෂිත මහින්දගේ ආරක්ෂක අංශයට

Wednesday, 25 February 2015 - 20:09

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පෙබරවාරි 12 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලූතිනන් යෝෂිත රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරියෙකු ලෙස අනුයුක්ත කර තිබෙනවා.