තදබදය අවම කිරීමට පීලි දෙකක් වැඩිපුර

Sunday, 08 March 2015 - 19:11

%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB
උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ තදබදය අවම කිරීම සඳහා ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් සකස් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය අමරතුංග හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ ඒ අනුව කුරුණෑගල සිට පොල්ගහවෙල දක්වා අදාළ ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගය සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.