අත්බෝම්බයක් නිශ්ක්‍රීය කරපු හැටි බලන්න

Monday, 09 March 2015 - 11:49

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
හිඟුරක්ගොඩ - උල්පත් ඇල ගම ප්‍රදේශයේ  ඇළක තිබුණු අත්බෝම්බයක් එහි ක්‍රීඩා කරමින් සිටි දරුවන් පිරිසකට හමුවී තිබෙනවා.
පසුව හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශයේ නිලධාරීන් පැමිණ එය නිශ්ක්‍රිය කිරීමට පියවර ගත්තා.