පෙරහුරුවක් හේතුවෙන් මාර්ග කිහිපයක වාහන ගමනාගමනයට සීමා

Thursday, 12 March 2015 - 10:47

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F
පෙරහුරුවක් සඳහා අද පෙරවරු 11 සිට පෙරවරු 11 යි 15 දක්වා කාලය තුළ මාර්ග කිහිපයක වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා. ඒ අනුව ගාලූ මුවදොර වටරවුම, ගාලූ පාරේ එන්.එස්.ඒ. වටරවුම, සෙරමික් මංසන්ධිය, රීගල් වටරවුම දක්වා මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙනු ඇති.