තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත් කෙටුම්පතට අනුමැතිය

Thursday, 23 April 2015 - 12:21

%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
තොරතුරු දැනගැනීමේ හා ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත්වලට කැබිනට්  අනුමැතිය හිමිවෙයි. එමෙන්ම නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් වන පනත් කෙටුම්පතටද කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුණා.