19 නිසා රාජගිරියේ රථවාහන තදබදයක්

Monday, 27 April 2015 - 10:34

19+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උද්ඝෝෂණයකට ජනතාව රැස්වීම හේතුවෙන් රාජගිරිය සහ ඒ අවට මාර්ගවල රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලීසිය සඳහන් කළා. 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහය දැක්වීමේ උද්ඝෝෂණයක් රාජගිරිය ආයුර්වේද වටරවුමේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර  ඒ සඳහා ජනතාව මාර්ගයට රැස්වීම හේතුවෙනුයි මෙම රථවාහන තදබදය නිර්මාණය වී ඇත්තේ.