මුල්ම තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න #GenElecSL

Monday, 17 August 2015 - 22:36

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1++%23GenElecSL
මහ මැතිවරණයට අදාළව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඡන්ද 11,367ක් ලබා ගනිමින් එය ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි. එහි ප්‍රතිශතය 49.46ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 9673ක් ලබා ගත්තා. එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ  42.09ක්.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1808ක්. එහි ප්‍රතිශතය  7.87ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.