කැළණි ගඟට යළිත් තෙල් මිශ්‍රවීමෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයකට වතුර කපයි

Friday, 28 August 2015 - 14:08

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%92
අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට ජලය ලබා ගන්නා කැළණි ගඟේ  ජලයට යළිත් තෙල් මිශ්‍රවීම හේතුවෙන් කොළඹ, කෝට්ටේ  සහ දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභා බල ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙනවා. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ කැළණි ගඟේ  ජලය යථා තත්ත්වයට පත්වූ විගස යළි ජල සැපයුම ආරම්භ කරන බවයි.