අමාත්‍යාංශ විෂයන්ගේ අලූත්ම පදේ

Friday, 04 September 2015 - 20:03

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A
අලූත්ම පද කිහිපයක්ද මෙවර අමාත්‍යාංශ විෂයන් නම් කිරීමේදී එක්කර තිබීම කැපී පෙනෙනවා. ‘‘මහනගර’’, ‘‘පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ’’, ‘‘කඳුරට නව ගම්මාන’’, ‘‘ඩිජිටල් - යටිතල පහසුකම්’’, ‘‘ජාතික සංවාද’’, ‘‘ප්‍රාථමික කර්මාන්ත’’, ‘‘පෙට්රෝලියම් වායු’’ ඒ අතර කිහිපයක්.