කුඩාවැල්ල ධීවර වරායේ කොටසක් ගිලා බසී

Saturday, 05 September 2015 - 8:00

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%93
වසර 6කට පෙර ඉදිකළ කුඩාවැල්ල ධීවර වරායේ ප්‍රධාන අංගනයේ කොටසක් ඊයේ ගිලා බැස තිබෙනවා. එමගින් වරාය තුළ සිදුකරන ප්‍රවාහන කටයුතුවලට බාධා මතු වූ බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ.