නව අමාත්‍යාංශවල නව ලේකම්වරු 44 මෙන්න

Tuesday, 08 September 2015 - 20:58

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+44+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
නව අමාත්‍යාංශවලට අදාළව ලේකම්වරුන් පත් කිරීම ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද (08) සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව නව ලේකම්වරුන් 44 දෙනෙකුට අදාළ පත්වීම් ලිපි අද ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ලේකම්වරයා, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ඇතුලූ පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටි බව සඳහන්.

1. පුනරුත්තාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික - වී. සිවඥානසෝති මහතා
2. මුදල් - ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා
3. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන - රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා
4. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබදතා - එස්.එම්. ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා
5. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය - ඩබ්ලිව්.එම්.වී. නාරම්පනාව මහතා
6. අධ්‍යාපන - ඩබ්ලිව්.එම්. බන්දුසේන මහතා
7. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත - ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා
8. මහැවලි සංවර්ධන හා පරිසර  - උදය ආර්. සෙනවිරත්න මහතා
9. ප්‍රවාහන - නිහාල් සෝමවීර මහතා
10. ඛනිජ තෙල් හා පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබද - ඩබ්ලිව්.එස්. කරුණාරත්න මහතා
11. බුද්ධශාසන - වසන්ත ඒකනායක මහතා
12. තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු - ජී.එච්.එල්. විමලසිරි පෙරේරා මහතා
13. සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු - පී.එච්.ජේ.බී. සුගතදාස මහතා
14. විදේශ රැකියා - ජී.එස්. විතානගේ මහතා
15. ආපදා කලමනාකරණ එස්.එස්. මීයනවල මහතා
16. අධිකරණ. පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා
17. තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී - ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා
18. ජාතික සංවාද පිළිබද - වී.බී.පී.කේ. වීරසිංහ මහත්මිය
19. සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය - උපාලි මාරසිංහ මහතා
20. දක්ෂින සංවර්ධන - ගාමිණී රාජකරුණා මහතා
21. වැවිලි කර්මාන්ත - ඒ.එම්. ජයවික්‍රම මහතා
22. ක්‍රීඩා - ආචාර්ය ඩී.එම්.ආර්.බී. දිසානායක මහතා
23. කෘෂිකර්ම - බී. විජයරත්න මහතා
24. ස්වදේශ කටයුතු - ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා
25. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති - ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටගොඩ මහතා
26. වරාය හා නාවික කටයුතු - එල්.පී. ජයම්පති මහතා
27. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු - එම්.අයි.එම්. රාෆීක් මහතා
28. ඉඩම් - ආචාර්ය අයි.එච්.කේ. මහානාම මහතා
29. රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණය පිළිබද - ජේ. දඩල්ලගේ මහතා
30. ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබද - ඩී.කේ.ආර්. ඒකනායක මහත්මිය
31. කදුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන - ආර්. නඩරාසාපිල්ලේ මහත්මිය
32. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු - ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් මහතා
33. විදේශ කටයුතු - සී.වාගීශ්වර මහත්මිය
34. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන - එන්. රූපසිංහ මහතා
35. ආරක්ෂක - කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා
36. නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු - පී. රණේපුර මහතා
37.අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික - ඩී. ස්වර්ණපාල මහතා
38. සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුභසාධන - එම්. සෙනෙවිරත්න මහතා
39. තාක්ෂණ, තාක්ෂණ අධ්‍යාපන හා රැකියා - ආර්. විජයලක්ෂ්මි මහත්මිය
40. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන - ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.ආර්. අධිකාරි මහත්මිය
41. විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග - ඩී.සී. දිසානායක මහතා
42. නිවාස හා ඉදිකිරීම් - ඩබ්ලිව්.කේ.කේ. අතුකෝරල මහත්මිය
43. නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ - ජගත් විජේවීර මහතා
44. කාන්තා හා ළමා කටයුතු - චන්ද්‍රානි සේනාරත්න මහත්මිය