හිටපු අමාත්‍ය ඉන්දික ගුණවර්ධන අභාප්‍රප්ත වෙයි

Monday, 14 September 2015 - 11:15

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේශ් ගුණවර්ධනගේ වැඩිමහල් සොහොයුරු වන හිටපු අමාත්‍ය ඉන්දික ගුණවර්ධන (72) අභාප්‍රප්ත වෙයි.