පැරදුන අය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනා නිසා නීතීඥයෙකු නිදහස් චතුරශ්‍රයේ උපවාසයක

Tuesday, 15 September 2015 - 11:10

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A
පරාජිත අපේක්ෂකයන් මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස පත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් නීතීඥයෙකු නිදහස් චතුරශ්‍රයේ උපවාසයක.