මත්තලට හදිසියේ A 330 යානයක් යයි

Friday, 18 September 2015 - 8:15

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+A+330+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කටුනායක සිට  A  330 වර්ගයේ යානයක් මත්තලට පිටත්ව යයි. කටුනායක සිට මත්තල දක්වා මෙවන් යානයක් මීට පෙර පියසර කර නොමැති බව සඳහන්. ගුවන්තොටුපළ අප වාර්තාකරු පැවසුවේ කාර්යමණ්ඩලයේ පිරිසක් පමණක් එහි ගමන්ගත් බවයි.