2016 අය-වැය නොවැම්බර් 20

Monday, 28 September 2015 - 12:06

2016+%E0%B6%85%E0%B6%BA-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+20
2016 අය-වැය 2015 නොවැම්බර් 20 පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත්කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසයි.