2016 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට - අධ්‍යාපනයට හතර ගුණයකින් ඉහළට

Friday, 23 October 2015 - 14:17

2016+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+-+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7++%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ලබන වසර සඳහා  විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව රජයේ මුළු වියදම රුපියල් බිලියන 1941ක් ලෙස සටහන් වනවා. ඉන් සියයට 67කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පුනරාවර්තන වියදම්.

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද (23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින්.

එහි විශේෂ වැය ශීර්ෂ යටතේ මුළු වියදම ලෙස දක්වා ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 112ක්. ඊට ජනාධිපති කාර්යාල, අගමැති කාර්යාල, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාල, පාර්ලිමේන්තුව, විපක්ෂ නායක කාර්යාලය, අල්ලස් කොමිසම, මානව හිමිකම් කොමිසම, මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් ඇතුළත්.

මෙවර ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය බිලියන 2.3ක් ලෙස දැක්වෙන අතර, එය පසුගිය වසරේදී බිලියන 9.6ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ලබන වසරේ ද ඉහළම අගයක් ගන්නේ ආරක්ෂක වැය ශීර්ෂයයි. එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 21කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පසුගිය වසරේදී රුපියල් බිලියන 285ක් ආරක්ෂක වැය ශීර්ෂයට වෙන් වුණු අතර මෙවර එහි අගය බිලියන 306ක්.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය වසරේදී බිලියන 47.6ක් වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය මෙවර බිලියන 185 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක් වනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බිලියන 174ක් ද, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට බිලියන 237ක් ද, මෙම විසර්ජන පනත අනුව වෙන් කර තිබෙනවා. අඩුම වැය ශීර්ෂ දක්නට ලැබෙන්නේ සංචාරක සහ ක්‍රිස්තියානු කටයුතු, දක්ෂිණ සංවර්ධන සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන යන අමාත්‍යාංශවලටයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශයට බිලියන 107ක් වෙන් කර තිබෙනවා.

අද ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2016 අයවැය පළමු වර කියවීම ලෙස සැලකෙන අතර, අය - වැය දෙවන වර කියවීම හෙවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් අය - වැය ඉදිරිපත් කිරීම නොවැම්බර් 20  සිදුවනවා.

අය - වැය ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන්නේ දෙසැම්බර් 19 වන දායි.