අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වූ අයුරු

Wednesday, 02 December 2015 - 18:30

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A++%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94

2016 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වූයේ  ඡන්ද 159ක් ලබා ගනිමින්.  විපක්ෂව ඡන්ද 52යි.