ජන්ද හිමි නාම ලේඛනය 30ට කලින්

Friday, 11 December 2015 - 11:34

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%B1%E0%B6%BA+30%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2015 ජන්ද හිමි නාම ලේඛනය මෙම මස 30 වෙනිදාට පෙර සහතික කර නිකුත් කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.