67%ක් පරිගණක ලබාගෙන ඇත්තේ 2010න් පස්සේ

Saturday, 12 December 2015 - 8:23

67%25%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+2010%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A
මෙරට ගෘහ කාණ්ඩවලින් සියයට 24.6කට අවම වශයෙන් එක් පරිගණකයක් හෝ අයත්ව ඇතැයි ජන ලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. පරිගණක භාවිතය පිළිබද සමීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ගෘහ පරිගණකවලින් සියයට 67ක් තම පළමු පරිගණකය ලබාගෙන ඇත්තේ 2010 - 2014 කාලසීමාව තුළදී බවයි.

එසේම පරිගණක සාක්ෂරතාව වැඩිම පළාත බස්නාහිර වන අතර අඩුම පළාත නැගෙනහිරයි.

දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගත් කළ අඩුම පරිගණක සාක්ෂතාව වාර්තා වන්නේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන්.

වයස අවුරුදු 15ත්, 19ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පුද්ගලයන්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර එහි අගය සියයට 57.2ක්.