රාජාංගනය ඇතුළු ජලාශ රැසක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

Tuesday, 15 December 2015 - 9:03

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පවතින වර්ෂාසහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ජලාශ 73න් ජලාශ 27ක් වාන් දමමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි ජල කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ එස්. මොහාන් රාජා කියා සිටියේ රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු 9ක් විවෘත කර තිබෙන අතර, නාච්චදූව, තම්බෝව, ඉගිනිමිටිය ඇතුළු ජලාශ කිහිපයක මෙලෙස වාන් දොරටු විවෘත කර ඇති බවයි.