කෑගල්ල ඩිපෝ සේවකයන් අදත් වර්ජනයේ

Thursday, 17 December 2015 - 13:05

%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%9D+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
ලංගම බස් රථ රියදුරෙකුට පහරදුන් පෞද්ගලික බස් රථ හිමිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස බල කරමින් කෑගල්ල ඩිපෝ සේවකයින් ඊයේ ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය අදත් ක්‍රියාත්මකයි.