බීර බද්ද සංචාරක කර්මාන්තයට බාධාවක්

Friday, 18 December 2015 - 8:10

%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බීර සහ සංචාරක බලපත්‍රවල ගාස්තු වැඩිකිරීම සංචාරක ව්‍යාපාරයට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇති බව සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ ජෝන් අමරතුංග පවසනවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සිය අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයට ඊයේ එක්වෙමින්.

එමෙන්ම බුද්ධ ශාසන, තැපැල් සේවා, මුස්ලිම් කටයුතු සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා ඇතුලූ අමාත්‍යාංශ 9 ක් පිළිබඳ අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ඊයේ පැවැත්වුණා.