2015 ඡන්ද නාම ලේඛණය ප්‍රදර්ශනයට තැබූ කාලය අදින් අවසන්

Monday, 28 December 2015 - 16:06

2015+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2015 ඡන්ද නාමලේඛනය ප්‍රදර්ශනයට තැබූ කාලය අදින් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

මේ වනවිට අදාළ නාමලේඛන ග්‍රාමනිලධාරි කාර්යාල සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති අතර, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩොට් එස් එල් ඉලෙක්ෂන්ස් ඩොට් ජී  ඕ වී ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

කිසියම් ඡන්දදායකයෙකුගේ නම ඇතුළත් කර නොමැතිනම් හෝ සංශෝධන සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මේ මස 31 වනදාට පෙර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල වෙත ලබාදිය හැකි බව ද මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.