1000කට එකට ඉන්න බෑලු

Tuesday, 12 January 2016 - 10:57

1000%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%94
වසරක කාලයක් තුල කොළඹ අධිකරණ කලාපයෙන් දික්කසාද නඩු 1000කට අධික ප්‍රමාණයක්  වාර්තාවී ඇතැයි තොරතුරු අනාවරණය වනවා.

ඒ අනුව 2015 වසර තුළ දික්කසාද නඩු 1004 ලැබී තිබෙන අතර මෙය වසරකදී එම නඩු ගණන 1000 ඉක්මවූ පළමු වතාව බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

2014 වසරේ නඩු 998ක්ද 2013 වසරේ නඩු 876ක්ද අධිකරණයට ලැබී තිබෙන අතර 2012 වසරේ ලැබී ඇති නඩු ගණන 943ක්.

එමෙන්ම මෙම නඩු අතරින් ද්වේශ සහගත ලෙසින් අතහැර යාම සම්බන්ධව වැඩි නඩු ප්‍රමාණයක් ඇතැයි තොරතුරු වාර්තාවනවා.