අර්ජුනගෙන් තිලංගට මිලියන 1000ක එන්තර වාසියක්

Thursday, 28 January 2016 - 11:01

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+1000%E0%B6%9A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තමන්ට කළ අපහාසයට, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාලගෙන් රුපියල් මිලියන 1000ක  වන්දියක් ඉල්ලා එන්තර වාසියක් යැවූ  බව ඇමති අර්ජුන රණතුංග පවසයි.