සංවර්ධන ලොතරැයියේ හිටපු සභාපතිට නඩු

Friday, 29 January 2016 - 16:14

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති චන්ද්‍රවංශ පතිරාජට එරෙහිව අද නඩු පැවරූ බව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, එම ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රවර්ධන කටයුත්තකදී සිදුවූ අක්‍රමිකතාවකට අදාලවයි.