සුරාසැල් හෙට වැසේ

Wednesday, 03 February 2016 - 14:15

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
හෙටට (04) යෙදෙන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සියලූම මත්පැන් අලෙවිසැල් වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.