කොළඹ අවට රථ මාර්ගවල රථ වාහන තදබදයක්

Wednesday, 03 February 2016 - 18:31

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ අවට මාර්ග රැසක දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

පොලිසිය සඳහන් කලේ නිදහස් උත්සවයට අදාළ කටයුතු හමුවේ ගාලු පාර වසා දැමීම හේතුවෙන් මෙම රථ වාහන තදබදය පවතින බවයි.