උදුල්ගෙන් අපරාධ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරිමේ ජාතික අධිකාරියට පැමිණිල්ලක්

Thursday, 11 February 2016 - 7:02

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇඹිලිපිටියේ සුමිත් ප්‍රසන්නගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස්පතිවරයා පියවර නොගැනීම තුළ සාක්ෂිකරුවන්ට සහ වින්දිතයන්ට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇතැයි නීතිඥ උදුල් ප්‍රේමරත්න මහතා පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරිමේ ජාතික අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.