ගැටුමට පසු

Sunday, 21 February 2016 - 7:25

%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිටින් වැටී ඇති මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් ගැටුමට මැදිවූ පාර්ශ්වයන් මහනුවරදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා 2 ක් කැඳවා තිබුණා.