ඩොලර් මිලියන 340ක් වටිනා දුම්රිය මැදිරි එන්ජින් සහ බලවේග කට්ටල ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වයි

Tuesday, 23 February 2016 - 9:01

%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+340%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඩොලර් මිලියන 340 ක ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ දුම්රිය මගී මැදිරි 160 ක් ඉදිරියේ දී ගෙන්වීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර ප්‍රකාශ කළා.

දුම්රිය එන්ජින් 10ක් සහ බලවේග කට්ටල 06ක් ඒ සමග ගෙන්වීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ලේකම්වරයා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියා.