ඇවන්ගාඩ් ගණකාධිකාරී රහස් පොලීසියට

Thursday, 25 February 2016 - 13:27

%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ ගණකාධිකාරීවරයාට මාර්තු මස පළමුවනදා අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අධිකරණය අද නියෝ්ග කළා.

ඒ ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිලූපුලී ලංකාපුර හමුවේ ඊට අදාළ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.

ගාල්ල වරායේ පාවෙන අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට අද දිනයේ කරුණු වාර්තා කළ අතර ඒ අනුව මෙම නඩුව සැප්තැම්බර් මස පළමුවනදා යළි කැඳවනු ඇති.

ගණකාධිකාරී රහස් පොලීසියට ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ ගණකාධිකාරීවරයාට මාර්තු මස පළමුවනදා අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අධිකරණය අද නියෝ්ග කළා.

ඒ ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිලූපුලී ලංකාපුර හමුවේ ඊට අදාළ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.

ගාල්ල වරායේ පාවෙන අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට අද දිනයේ කරුණු වාර්තා කළ අතර ඒ අනුව මෙම නඩුව සැප්තැම්බර් මස පළමුවනදා යළි කැඳවනු ඇති.