දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වීමක්

Thursday, 25 February 2016 - 14:17

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වන විට දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධිමක් සිදුව තිබෙනවා. මෙය යථාතත්වයට පත්කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති පවසන්නේ....