දෙහිඅත්තකන්ඩිය ගොවීන් විරෝධතාවයේ

Saturday, 27 February 2016 - 7:21

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A++%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A
සහනාධාර පොහොර සහ වී වලට සහතික මිලක් ඉල්ලා ගොවීන් පිරිසක් ඊයේ දෙහිඅත්තකන්ඩිය ප්‍රදේශයේදී  විරෝධතාවක නිරත වුණා.