2016 වසරේ පළාත් පාසල් සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 10000ක්

Saturday, 27 February 2016 - 11:26

2016+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+10000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ පළාත් සභා පාසල් සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 10000 ක් වෙන් කර ඇති බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ලෝක බැංකු ආධාරයක් ලෙස ලැබෙන මෙම මුදල් පළාත් සභා 9 සඳහා සම සමව බෙදෙනු ඇති.

ප්‍රධාන කරුණු 3 ක් යටතේ පලාත් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සිදුවනු ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

පාසල්වලට ළමයින් පැමිණීම වර්ධනය කිරීම අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කිරීම සහ අධ්‍යාපන පරිපාලන ව්‍යුහය වර්ධනය කිරීම ඒ අනුව සිදුකිරීමට නියමිත වනවා.