වැලේ ගෙඩි වැලට බරවෙයි

Monday, 29 February 2016 - 7:39

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
වැලේ ගෙඩි වැලට බර නොවන බව ජන වහරේ පවතින කතාවක් නමුත් වැලේ ගෙඩි වැලට බරවන අවස්ථාද ඉඳහිට අපට අසන්නට ලැබෙනවා.

මේ එවැනි අවස්ථාවකට උදාහරණයක් සපයන ප්‍රවෘත්තියක්.