මාවරලේ අධිබලැති විදුලි රැහැන් පද්ධතියකට ගසක් කඩා කඩා වැටෙයි-(ඡායාරූප)

Tuesday, 01 March 2016 - 13:30

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාවරල පුවක්ගහහේන ප්‍රදේශයේ අධිබලැති විදුලි රැහැන් පද්ධතියකට ගසක් කඩා වැටීමෙන්  මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

හිරු වාර්තාකරු පැවසුවේ  ගම්මාන කිහිපයකට මේවන විටත් විදුලිය විසන්ධි වි ඇති බවයි.

විදුලි රැහැන් පද්ධතිය පිලිසකර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනවා. 


ඡායාරූප-අජීත් ලංකා තිලක