පූඩළුඔය වෙළඳසැලක් ගිනිගනී (ඡායරූප)

Saturday, 05 March 2016 - 11:30

%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A9%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පූඩළුඔය නගරයේ වෙළඳසැලක ගෘහභාණ්ඩ ගබඩා කර තිබූ තුන්වන මහලේ ඊයේ රාත්‍රියේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

ගින්නට හේතුව අනාවරණ වී නොමැති අතර, එහිදී එම මහලේ තිබූ සියලූම ගෘහභාණ්ඩ ගින්නෙන් විනාශ වී තිබෙනවා.(ඡායරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ)