තවත් යතුරුපැදි කල්ලියක වරදක් හෙළිවෙයි ?

Tuesday, 08 March 2016 - 10:04

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
බස් රථ ඇතුළු වාහනවලට අවහිරවන අයුරින් පදවන යතුරු පැදි කල්ලි පිළිබඳව සිදුවීමක් චීනයෙන් වාර්තාවනවා.