මත්තල ගුවන් තොටුපල අවට වන අලි 300 ක් සහ මුවන් දහසක්

Wednesday, 09 March 2016 - 7:25

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+300+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මත්තල ගුවන් තොටුපල අවට වන අලින් සහ මුවන් රැඳී සිටීම හේතුවෙන් එහි කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී ඇති බව තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළා.

අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ වන අලින් 300 ක් සහ මුවන් දහසක් ගුවන් තොටුපල අවට රැඳී සිටින බවයි.