තොරතුරු දැනගැනීමට තවත් කල් යයි

Wednesday, 09 March 2016 - 7:56

%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද එය ඉදිරි දිනකදී ඉදිරිපත් කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළේ තොරතුරු පනත සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභාවේ අනුමැතිය ලබන 10 වන දායින් පසු ලැබීමට නියමිත අතර ඉන් පසුව එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.